/Teisinis įspėjimas
Teisinis įspėjimas2020-06-23T11:07:35+03:00

Teisinis įspėjimas

Pareiškimas dėl atsakomybės neprisiėmimo

Versija

Šios interneto svetainės redaktorius:

 Uždaroji akcinė bendrovė „LABORATOIRES URGO HEALTHCARE“

Pagrindinės buveinės adresas:

 42, rue de Longvic, 21300 Chenôve. Bendrovė įtraukta į Dižono įmonių ir prekybos registrą, suteikiant kodą 798 251 559.

Publikacijos vadovas

 Briac Le Lous, „LABORATOIRES URGO HEALTHCARE“ generalinis direktorius

Redaktorius

Už teksto redagavimą atsako „LABORATOIRES URGO HEALTHCARE SAS.“ Jei turite kokių nors pasiūlymų, jei jums reikia kokios nors informacijos, arba jei norite pateikti atsiliepimą apie šią interneto svetainę, įrašykite komentarą kontaktams skirtoje formoje, kurią rasite puslapio apačioje.

Interneto svetainės dizaino ir kūrimo paslaugos teikėjas

 Plan.Net – Maison de la Communication

 9 rue du Moulin des Bruyères – 92400 Courbevoie

Prieglobos paslaugos teikėjas

 Svetainės prieglobos paslaugos teikėjas – „LABORATOIRES URGO HEALTHCARE SAS“, 42, rue de Longvic, 21300 Chenôve.

Intelektinė nuosavybė

Šiai interneto svetainei taikomi Prancūzijos ir tarptautiniai teisės aktai, reglamentuojantys autorių teises bei literatūros ir meno kūrinių nuosavybės teises. Naudotojo prieiga prie svetainėje esančios informacijos nereiškia, kad suteikiama kokia nors licencija ar teisė, išskyrus teisę ieškoti informacijos šioje interneto svetainėje. Bendrovė pasilieka sau visas teises atgaminti medžiagą, įskaitant iliustracijas ir nuotraukas. Visus prekių ženklus, kurie nurodyti šioje svetainėje, gali būti įregistravusios įmonės, kurios yra tų ženklų savininkės. Todėl negavus išankstinio aiškaus savininko sutikimo draudžiama juos visus arba atskirą jų dalį bet kokiu būdu atgaminti ir (arba) pavaizduoti ir (arba) platinti tiek elektroniniu, tiek ir kitokiu formatu. Šio draudimo nesilaikymas gali būti prilygintas teisės pažeidimui, kuris pažeidėjui užtraukia civilinę ir baudžiamąją atsakomybę.

 

LABORATOIRES URGO HEALTHCARE perspėja, kad savo intelektinės nuosavybės teises įgyvendins visomis turimomis teisinėmis priemonėmis.

 

Nuorodos

Interneto svetainėje www.humer-lagamme.fr esančios nuorodos neužtraukia jokios atsakomybės LABORATOIRES URGO HEALTHCARE dėl tokių svetainių ar bet kokių kitų svetainių, į kurias naudotojas gali būti nukreiptas bet kokia nauja nuoroda, turinio.

 

Bet koks privatus asmuo arba juridinis asmuo, pageidaujantis savo svetainėje sukurti hipersaitą į svetainę www.humer-lagamme.fr, privalo gauti išankstinį LABORATOIRES URGO HEALTHCARE leidimą, pateikdamas paraišką raštu pirmiau nurodytu adresu.

 

Atsakomybė

LABORATOIRES URGO HEALTHCARE nesuteikia nei aiškiai išreikštų, nei numanomų garantijų dėl visos interneto svetainės www.humer-lagamme.fr ar atskiros jos dalies. LABORATOIRES URGO HEALTHCARE dės visas pastangas, kad jos svetainėje būtų pateikta tiksli ir naujausia informacija, tačiau šiuo atžvilgiu nesuteikia jokių garantijų. Bendrovė negali būti atsakinga už jokias su svetainės turiniu susijusias klaidas ar praleistą turinį.

 

Jokiomis aplinkybėmis LABORATOIRES URGO HEALTHCARE negali būti laikoma atsakinga už jokią tiesioginę ar netiesioginę bet kokio pobūdžio žalą, atsiradusią dėl svetainės www.humer-lagamme.fr naudojimo arba dėl to, kad ji yra nepasiekiama.

 

LABORATOIRES URGO HEALTHCARE neprisiima jokios atsakomybės nei dėl prieigos prie interneto svetainių, nuorodos į kurias pateikiamos svetainėje www.humer-lagamme.fr, nei dėl jų turinio, o taip pat dėl bet kokių svetainių, į kurias naudotoją galėtų nukreipti naujos nuorodos.

 

LABORATOIRES URGO HEALTHCARE pasilieka sau teisę pakeisti bet kurį svetainės elementą ir neprisiima atsakomybės už jokias galimas tokio pakeitimo pasekmes. Bendrovė neprisiima atsakomybės ir tuo atveju, jei iškiltų prieigos prie jos sunkumų, arba būtų pertrauktas ryšys.

 

LABORATOIRES URGO HEALTHCARE pasilieka teisę vienašališkai ir iš anksto neįspėjusi bei niekaip ir dėl jokių priežasčių neprisiimdama sau atsakomybės laikinai sustabdyti svetainės www.humer-lagamme.fr funkcionavimą ir (arba) ją uždaryti.

 

 

Apskritai, LABORATOIRES URGO HEALTHCARE neprisiima jokios atsakomybės dėl tiesioginės ar netiesioginės žalos ar nuostolių, nepriklausomai nuo jų priežasties, kilmės, pobūdžio ar pasekmių, atsiradusių dėl naudojimosi svetaine ar šioje svetainėje esančia informacija. Visą atsakomybę už tai ir už bet kokias rizikas, kurios dėl to galėtų iškilti, prisiima naudotojas.

 

Pareiškimo dėl atsakomybės neprisiėmimo pakeitimai

 LABORATOIRES URGO HEALTHCARE pasilieka teisę vienašališkai ir iš anksto neįspėjusi pakeisti šį Pareiškimą dėl atsakomybės neprisiėmimo.

 

Todėl LABORATOIRES URGO HEALTHCARE ragina naudotojus reguliariai peržiūrėti šį Pareiškimą, kad visuomet žinotų apie bet kokius mūsų atliktus jo pakeitimus.

 

Vientisumas

 

Tuo atveju, jei viena iš šių Pareiškimo dėl atsakomybės neprisiėmimo nuostata taptų negaliojanti, ypač dėl teisės aktų pasikeitimų ar priimtų teisinių sprendimų, tai niekaip nepaveikia visų kitų Pareiškimo nuostatų galiojimo.

 

Taikomi įstatymai

 

Bet kokie iš šio Pareiškimo kylantys arba su juo susiję nesutarimai, reikalavimai ar ginčai sprendžiami Paryžiaus teismuose, kurie nepaisant kelių atsakovų buvimo ar trečiųjų šalių įtraukimo turi išimtinę jurisdikciją net ir skubių ar prevencinių priemonių klausimais, tuo tikslu pateikiant prašymą išnagrinėti ginčą supaprastinta tvarka arba peticiją, ir neįtraukiant bylos, kurioje pagal valstybės politikos nuostatas išimtinė jurisdikcija priskiriama kitam teismui.

 

 

Asmens duomenų neatskleidimo politika

  1. Asmens duomenų rinkimas

Asmens duomenys iš interneto naudotojų renkami tiesiogiai, kai jie registruojasi užpildydami kontaktams skirtą formą.

 

Jūs galite pakeisti slapukų parinktis:

Slapukų parinktys

  1. Duomenų tvarkymo tikslai

 

Asmens duomenis, kurie buvo surinkti per kontaktų formą, Bendrovė tvarko siekdama:

✓ valdyti ir apdoroti iš naudotojų gautus klausimus bei prašymus ir į juos atsakyti;

✓valdyti prašymus leisti susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti, nesutikti su jų tvarkymu arba apriboti jų tvarkymą.

 

  1. Duomenų tikslumas ir atnaujinimas

Įrašydami savo informaciją naudotojai turėtų užtikrinti, kad ji būtų tiksli ir naujausia. Patvirtindamas formą, naudotojas pareiškia ir patvirtina, kad perskaitė šią politiką ir su ja sutinka.

 

  1. Duomenų perdavimas kitiems

Jokiomis aplinkybėmis Bendrovės surinkti asmens duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims komerciniais tikslais. Tačiau jie gali būti perduoti techninių paslaugų teikėjams, siekiantiems pirmiau minėtų tikslų.

 

  1. Duomenų saugojimas

Bendrovės surinkti asmens duomenys bus saugojami ir naudojami tiek laiko, kiek yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus ir (arba) standartus.

 

Surinkti asmens duomenys bus ištrinami atsiradus vienai iš toliau nurodytų aplinkybių::

✓ pasibaigė duomenų saugojimo laikotarpis;

✓vadovaudamasis galiojančiais įstatymais ir 7 punkte išdėstyta tvarka, naudotojas pasinaudojo duomenų subjekto teise pareikalauti ištrinti jo asmens duomenis.

 

  1. Konfidencialumas ir vientisumas

Mūsų Bendrovė įdiegia tokias apsaugos priemones, kurios yra būtinos apsaugoti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą ir vientisumą.

 

Tačiau mūsų Bendrovė negali užtikrinti, kad šios priemonės bus pakankamos siekiant išvengti visų asmens duomenų atskleidimo pavojų, ir neprisiima atsakomybės už jokias silpnas vietas, kurias galėtų turėti apsaugos sistema, ypač nesąžiningo trečiųjų šalių elgesio atveju, arba tais atvejais, jei saugumo pažeidžiamumas atsirado dėl naudotojo kaltės.

 

Nenumatoma, kad asmens duomenys bus perduoti į tokias valstybes, kuriose asmens duomenų apsaugos lygis yra žemesnis nei reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus.

 

  1. Teisės susipažinti su asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ir ištrinti bei nesutikti su asmens duomenų tvarkymų arba reikalauti jį apriboti

Vadovaujantis galiojančiais įstatymais, naudotojai turi teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir juos ištaisyti, pareikalauti ištrinti asmens duomenis bei apriboti asmens duomenų, kuriuos tvarko mūsų Bendrovė, naudojimą. Taip pat naudotojai turi teisę nesutikti, kad ateityje jų duomenys būtų toliau tvarkomi.

 

Naudotojai gali bet kuriuo metu ir nenurodę priežasties pasinaudoti šiomis teisėmis, tuo tikslu užpildydami mūsų svetainėje pateiktą kontaktų formą arba nusiųsdami prašymą raštu tokiu adresu: Laboratoires URGO HealthCare, Customer Services – 42, rue de Longvic, 21300 Chenôve. Tokiu atveju prašome pridėti savo asmens tapatybės kortelės kopiją.

 

Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. kovo 29 d.

 

© 2019 Laboratoires URGO HEALTHCARE. Visos teisės saugomos.

D’autres cookies sont utilisés pour vous offrir une meilleure expérience, vous pouvez accepter ou refuser leur dépôt.